องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ ยินดีต้อนรับ 

 
 
สนุบสนุนและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

     

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้มไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสารสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ร่วมกับโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

     

๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

     

๗ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

     

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

     

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางสายตา

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
facebook
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
GINF
กระทรวงมหาดไทย
ศาลปกครอง
1567
เข้าสู่ระบบ
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
คลังข่าวมหาดไทย
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
การท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอุตุ
สายด่วน1111